Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS xã Cán Hồ

Thôn: Seo Cán Hồ - Cán Hồ -Si Ma Cai - Lào Cai
0948535539
lci-simacai-ptdtbtthcsxacanho@edu.viettel.vn